Substructural Pseudo Dynamic Tests of a 2-story Buckling Restrained Braced Frame
Subjected to Bi-directional Earthquake LoadsNational Center for Research on Earthquake Engineering, Taipei, Taiwan Domestic participants:
 

International participants:
 
 • Chen, An-Chih
 • Chen, Chui-Hsin
 • Cheng, Wei-Choung
 • Chou, Chih-Hsiung
 • Chuang, Ming-Chieh
 • Hsieh, Wang-Da
 • Hsu, Chen-Hao
 • Lin, Bo-Zhou
 • Lin, Chi-Lon
 • Lin, Chia-Han
 • Lin, Chih-Han
 • Lin, Chun-Yi
 • Lin, Hsien-Chung
 • Lin, Jui-Liang
 • Lin, Min-Lang
 • Lai, Jiun-Wei
 • Tsai, Cheng-Yu
 • Tsai, Keh-Chyuan
 • Wang, Kung-Juin
 • Wei, Chih-Yu
 • Weng, Yuan-Tao
 • Yang, Wen-Chia
 • Yau, Tien-You
 • Yo, Yee-Ze
 
 • Roeder, Charles
 • Mahin, Stephen A.
 • Sabelli, Rafael
 • Uriz, Patxi
 • Christopulos, Adam S.


Copyright 2005 NCREE.   All rights reserved.